ทำไมถึงต้องร่วมงานกับเรา

เรากำลังสร้างทีมงาน เพื่อสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับสังคมไทย เชื่อมั่นว่าบุคลากรที่มีคุณภาพคือปัจจัยหลักที่นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ หากคุณคิดว่าตนเองมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เรากำลังรอคุณมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานระดับประเทศ เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ร่วมกันก้าวไปข้างหน้าสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปกับเรา

เตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ

ที่ ดูทีวี มีเดีย เราส่งเสริมและให้โอกาสนิสิตนักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงในการทำงานและได้นำวิชาความรู้ที่เรียนมานำมาใช้ในการทำงานจริง

และนี่คือเหตุผลที่เราจัดโครงการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มากมาย เพื่อให้น้อง ๆ นักศึกษาได้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีม ได้แสวงหาโอกาสทางอาชีพของตัวเอง และได้มีประสบการณ์อันล้ำค่าจากการทำงานจริงในอุตสาหกรรมสื่อดิจิตอลออนไลน์

DooTV Media Young Talent Internship

Top Reasons to work at DooTV Media

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • IT Support (1 อัตรา)
 • ผู้ช่วยจัดการฝ่ายทรัพยากรและธุรการ (1 อัตรา) รับสมัครด่วน!!!
 • เจ้าหน้าที่ประสานงาน (3 อัตรา)
 • ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด (2 อัตรา)
 • นักพัฒนาเว็บไซด์ (2 อัตรา)
 • วิศวกรฝ่ายขาย (1 อัตรา)
 • วิศวกรระบบ (1 อัตรา)
 • ผู้จัดการฝ่ายขาย (2 อัตรา)
รายละเอียดงาน:

ดูแลระบบเครือข่าย/ เครื่อง Server/ และการเชื่อมต่อต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ
ติดตั้ง Hardware/ Software สำหรับการใช้งานในระบบเครือข่าย และ บน PC
ติดตั้ง/ ตั้งค่า/ บำรุงรักษา บริการต่าง ๆ ภายในเครือข่ายภายในบริษัทฯ
จัดการ ระบบการสำรองข้อมูล และการกู้คืนข้อมูลของบริษัทฯ
วางแผนและสนับสนุนระบบเครือข่าย ที่ใช้งานปัจจุบันและในอนาคตของบริษัทฯ
วิเคราะห์/ แก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย/ เครื่อง server/ และระบบต่างๆ ที่เกี่ยวของ
Monitor การทำงานของระบบ/ ปรับปรุง,ตั้งค่าระบบ เพื่อให้ระบบเครือข่าย สามารถทำได้ได้อย่างสมบูรณ์
บริหารจัดการ ผู้ใช้งาน (User accounts)/ สิทธิการใช้งานในระบบต่าง ๆ (Permission)/ Anti-Virus/


หน้าที่ความรับผิดชอบ:

คุณสมบัติ:

เพศ:                 ชาย/หญิง
อายุ:                 25 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี
การศึกษา:          ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
ประสบการณ์      2-5 ปี


ข้อมูลเพิ่มเติม:

เพศ:                 ชาย/หญิง
อายุ:                 25 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี
การศึกษา:          ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
ประสบการณ์      2-5 ปี


สมัครงานนี้!
รายละเอียดงาน:
 • บริหารงานทรัพยากรบุคคล ตามนโยบายการสรรหาว่าจ้าง การฝึกอบรมการส่งเสริมขวัญและกำลังใจการบำรุงรักษาคนดีให้อยู่ในองค์กร การรักษาระเบียบวินัยในการทำงานสวัสดิการและผลตอบแทน 
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน, ประกันสังคม ,กฎหมายเงินกองทุนทดแทนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล 
 • ดำเนินงานด้านแรงงานสัมพันธ์, ทบทวนระเบียบข้อบังคับการทำงาน,ดูแลกฏระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ, การลงโทษทางวินัย, การตักเตือน และเลิกจ้าง และให้คำแนะนำปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ และกฏหมายแรงงาน
 • จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร (ภายใน-นอก) 
 • รายงานผลความคืบหน้าต่างๆ ของหน่วยงานให้ผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง 
 • ดูแลการต่ออายุ เอกสารสำคัญของบริษัทฯ 
 •  ติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆ 
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 • ควบคุม และดูแลงานด้านสวัสดิการพนักงาน, กิจกรรมประจำปี
 • จัดทำ CSR เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับหน่วยราชการ และชุมชน

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

คุณสมบัติ:
 • เพศชาย-หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารงานทรัพยากรบุคคล 10 ปี ขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำสูง ยุติธรรม และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการ ระบบงาน HRM และ HRD เป็นอย่างดีเช่น การวางแผนอัตรากำลัง 
 • มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรพร้อมทั้งทุ่มเทให้งานมีความรับผิดชอบในการทำงานเพื่อให้งานเสร็จทันกำหนด
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน, ประกันสังคม ,กฎหมายเงินกองทุนทดแทนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล 
 • มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (พูด/อ่าน/เขียน) ได้ดี
 • มีลักษณะการทำงานแบบยืดหยุ่น , ความคิดสร้างสรรค์ , การทำงานแบบเชิงรุก 
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Office (Word, Excel, Outlook, Power point) และ Internet ได้ดี ถ้ามีความรู้เกี่ยวกับระบบ Navision จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีบุคคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะที่ดีในการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สมัครงานนี้!
รายละเอียดงาน:
รับบรีฟงานจากลูกค้าหรือหัวหน้าทีม และควบคุมงานให้ได้ตามเป้าหมาย ประสานงานระหว่างลูกค้ากับทางทีมงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
 • รับบรีฟงานจากลูกค้าหรือหัวหน้าทีม และควบคุมงานให้ได้ตามเป้าหมาย
 • ประสานงานระหว่างลูกค้ากับทางทีมงาน
 • ตรวจสอบและทดสอบงานเพื่อให้ตรงตามความต้องการ ก่อนจัดส่งลูกค้า

คุณสมบัติ:
 • ชาย/หญิง อายุ 23 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความรู้ด้านการสื่อสาร
 • หากเคยทำงานในตำแหน่ง Project Coordinator มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการสื่อสารดี ประสานงานเก่ง
 • สามารถบริหาร จัดการ และควบคุมงานได้ดีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และวางแผนการทำงานได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

ข้อมูลเพิ่มเติม:
 • หากมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานนี้!
รายละเอียดงาน:
ทำการตลาดออนไลน์ Online Marketing,SEO & SEM , Email Marketing ,Web Analytics โดยใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง ผสมผสานกับวิธีการทางการตลาด ในการแจ้งข่าวสารและประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น สินค้าใหม่ โปรโมชั่นประจำเดือน ข่าวสารองค์กร โดยใช้ช่องทาง Facebook / Target website

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

-ทำการตลาดออนไลน์ Online Marketing,SEO & SEM , Email Marketing ,Web Analytics โดยใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง ผสมผสานกับวิธีการทางการตลาด ในการแจ้งข่าวสารและประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น สินค้าใหม่ โปรโมชั่นประจำเดือน ข่าวสารองค์กร โดยใช้ช่องทาง Facebook / Target website
-กำหนดทิศทาง วางแผนนำเสนอข้อมูลใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเว็บไซด์ และผลิตภัณฑ์ของบริษัท
-การวางแผนส่งเสริมการขาย เพื่อตอบสนองและดึงดูดลูกค้าผ่านทุกช่องทางสื่อ Social Media
-เพิ่มโอกาสและช่องทางในการสร้างยอดขายผ่าน Website และ Social network ต่างๆ
-วิเคราะห์ประสิทธิผลทางการตลาดออนไลน์ที่ได้จัดทำไป
-จัดทำและบริหารงบประมาณในส่วนงานออนไลน์ให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย


คุณสมบัติ:

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
อายุไม่เกิน 35 ปี
สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้เป็นอย่างดี
มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
ถ้ามีประสบการณ์ในการทำ FACEBOOK FANPAGE / GOOGLE ADWORDS / SEO จะพิจารณาเป็นพิเศษ


ข้อมูลเพิ่มเติม:

สมัครงานนี้!
รายละเอียดงาน:
มีใจรัก ชอบการเขียนโปรแกรม มีความรับผิดชอบ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
 • มีใจรัก ชอบการเขียนโปรแกรม มีความรับผิดชอบ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีประสบการณ์ทางด้านการเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม และโครงสร้างข้อมูล เป็นอย่างดี
 • สามารถออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา PHP + MySQL ได้ชำนาญ คล่องแคล่ว
 • เขียน PHP แบบ OOP, MVC มีพื้นฐานการใช้งาน PHP Framework เช่น Laravel, Yii หรือ อื่น ๆ
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนา Responsive Website เข้าใจ UX,UI
 • มีประสบกาณ์การพัฒนาระบบโดยใช้ PHP, MySQL, JavaScript, HTML5, CSS3, Laravel, jQuery, Ajax, Bootstrap, AngularJS, GIT, JSON, RESTful
 • มีความสามารถ และทักษะในการเขียนโปรแกรมเป็นอย่างดีทั้งระบบ Frontend และ Backend หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • พัฒนา Web Application ด้วยภาษา PHP CSS และ JavaScript
 • พัฒนา API ด้วยภาษา PHP สำหรับเชื่อมต่อกับ Mobile Application หรือ Web Application
 • ประเมินระยะเวลาในการจัดทำงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อแจ้งให้ทางทีมงานขาย และทีมการตลาดทราบ 
 • รับผิดชอบจัดทำงานให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด ร่วมกับทีมพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้อง
 • แก้ไข Bug ตามที่ได้รับแจ้งจากทีมทดสอบระบบ
 • ติดต่อ ผสานงานกับทีม IT ของลูกค้า สำหรับทำการเชื่อมต่อ API
 • ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้การทำงานให้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติ:
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมหรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • รู้และเข้าใจ Web Technology สามารถเขียน HTML, CSS และ Javascript ได้อย่างชำนาญ
 • เข้าใจโครงสร้างและสามารถออกแบบ Responsive Web Design ได้เป็นอย่างดี
 • ยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และสามารถถ่ายทอดให้กับคนอื่นได้ (Growth Mindset)
 • มีความรับผิดชอบต่องาน อดทน ตั้งใจ สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นๆ ได้ดี และมีทัศนคติที่ดีต่องานด้านการบริการลูกค้า
 • หากมีประสบการณ์การใช้ Vue.js, Webpack, SCSS, NPM/Yarn, ES6, PHP, MySQL, Golang จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สมัครงานนี้!
รายละเอียดงาน:
นำเสนอสินค้าและบริการของบริษัท พร้อมทั้งวิเคราะห์ระบบงานของลูกค้า เพื่อแนะนำสินค้าให้เหมาะสมกับงานของลูกค้า เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
 • นำเสนอสินค้าและบริการของบริษัท พร้อมทั้งวิเคราะห์ระบบงานของลูกค้า เพื่อแนะนำสินค้าให้เหมาะสมกับงานของลูกค้า เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ
 • ดูแลฐานลูกค้าเดิม พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ และขยายยอดขายกับกลุ่มลูกค้าเดิม
 • วางแผนและดำเนินการเพื่อเพิ่มยอดขายและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ๆ
 • ประสานงานกับทีมสนับสนุนงานขายเพื่อจัดทำเอกสาร เช่น ใบสั่งผลิต ใบเสนอราคา
 • ดูแลรับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท
 • ให้คำแนะนำกับลูกค้าเพื่อช่วยแก้ปัญหา และเสนอทางเลือกที่ดีกว่าให้ลูกค้า
 • ดูแล ประสานงานและติดตามความคืบหน้างานโครงการที่ได้รับผิดชอบ
 • รวบรวมข้อมูลความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง เช่น ราคา, คุณสมบัติสินค้า, รายการส่งเสริมการขาย, เพื่อปรับปรุง, พัฒนาผลิตภัณฑ์ และนโยบายการขาย/การตลาด
 • ร่วมวิเคราะห์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าประกอบการพิจารณาการให้เครดิต และติดตามลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระเกินกำหนด
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถยนต์ส่วนบุคคล

คุณสมบัติ:
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้งานโปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความขยัน อดทน,มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี , เรียนรู้เร็ว
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ด้าน Streaming จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สมัครงานนี้!
รายละเอียดงาน:
บำรุงรักษาซอฟต์แวร์,ฮาร์ดแวร์และเน็ตเวิร์คและอุปกรณ์ต่างๆภายในบริษัทฯ รวมทั้งสนับสนุนงานให้ทีมงานสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างต่อเนื่อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
 • บำรุงรักษาซอฟต์แวร์,ฮาร์ดแวร์และเน็ตเวิร์คและอุปกรณ์ต่างๆภายในบริษัทฯ รวมทั้งสนับสนุนงานให้ทีมงานสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างต่อเนื่อง
 • ดูแลเรื่องการ Backup, Recovery และทำ Disaster Recovery Site ตามแผนงานของบริษัทฯ
 • วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิค ทั้งทางด้านซอฟต์แวร์,ฮาร์ดแวร์และเน็ตเวิร์คให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี
 • สนับสนุนงานทางด้านเทคนิค ทั้งซอฟต์แวร์,ฮาร์ดแวร์และเน็ตเวิร์ค ให้ทีมงานสามารถดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • ให้บริการและความช่วยเหลือลูกค้า เกี่ยวกับระบบงานของบริษัทฯ และฐานข้อมูล Oracle หรือปัญหาทางด้านเทคนิคต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องที่บริษัทลูกค้า และบนระบบ Cloud
 • ติดตั้งโปรแกรม Oracle Product, PHP และระบบงานของบริษัทฯ ที่ทำการของลูกค้า หรือบนระบบ Cloud
 • ศึกษา ค้นคว้า และนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งทางด้านซอฟต์แวร์, ฮาร์ดแวร์, เน็ตเวิร์ค, Oracle Product มาปรับใช้งานในระบบงานของบริษัทฯ
 • มีประสบการณ์ในการติดตั้งและแก้ไขปัญหาทางด้าน CentOS, CoreOS, Redhat, Ubuntu, Microsoft Windows Server และ Microsoft Windows ทุกเวอร์ชัน ถ้ามีประสบการณ์การใช้งาน CoreOS และมีความรู้ด้าน Docker จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์และความรู้ทางด้าน Network, VMware, Active Directory, Web Server, DNS, DHCP, Anti-virus และโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ
 • มีความสามารถในการเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ

คุณสมบัติ:
 • จบการศึกษาปริญญาตรีทางด้าน IT สาขา Computer Science, Computer Engineer หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 2-5 ปี ทางด้าน System Engineer หรือ System Administrator
 • มีประสบการณ์และความรู้ในการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคต่าๆ ของซอฟต์แวร์,ฮาร์ดแวร์และเน็ตเวิร์คได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ในการติดตั้งและแก้ไขปัญหาและมีความรู้ทางด้านฐานข้อมูล Oracle Database, SQL Server และ MySQL ถ้ามีประสบการณ์ตรงในการใช้ Oracle Database และ ใช้ PL/SQL จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สมัครงานนี้!
รายละเอียดงาน:
บริหารเป้าหมายการขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
 • กำหนดแผนงานของฝ่ายขายให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานบริษัท
 • บริหารเป้าหมายการขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
 • กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่ายขาย
 • ให้คำปรึกษาแนะนำการขายให้สอดคล้องและเหมาะสมกับแผนงาน
 • วิเคราะห์สภาพการแข่งขันทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งวางแผนกลยุทธ์ และกำหนดทิศทางการขาย
 • พิจารณาอนุมัติเอกสารตามขั้นตอนฝ่ายขาย
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการทั่วไป 

คุณสมบัติ:
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 4 ปี ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานขายรถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ และมีใจรักงานขาย
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
 • มีความกระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันต่างๆได้
 • มีภาวะผู้นำ สามารถโน้มน้าวและชักจูงผู้อื่นได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการบริหาร การจัดระบบงาน การสื่อสาร และการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สมัครงานนี้!

ผู้ที่สนใจตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครและตำแหน่งงานอื่น ๆ สามารถส่ง Resume มาที่ info@dootvmedia.com หรือโทร 087-514-8098, 02-412-8880 ต่อ 106 หรือกรอก แบบฟอร์ม ได้โดยตรง

ร่วมงานกับเรา