ทำไมถึงต้องร่วมงานกับเรา

เรากำลังสร้างทีมงาน เพื่อสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับสังคมไทย เชื่อมั่นว่าบุคลากรที่มีคุณภาพคือปัจจัยหลักที่นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ หากคุณคิดว่าตนเองมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เรากำลังรอคุณมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานระดับประเทศ เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ร่วมกันก้าวไปข้างหน้าสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปกับเรา

เตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ

ที่ ดูทีวี มีเดีย เราส่งเสริมและให้โอกาสนิสิตนักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงในการทำงานและได้นำวิชาความรู้ที่เรียนมานำมาใช้ในการทำงานจริง

และนี่คือเหตุผลที่เราจัดโครงการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มากมาย เพื่อให้น้อง ๆ นักศึกษาได้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีม ได้แสวงหาโอกาสทางอาชีพของตัวเอง และได้มีประสบการณ์อันล้ำค่าจากการทำงานจริงในอุตสาหกรรมสื่อดิจิตอลออนไลน์

DooTV Media Young Talent Internship

Top Reasons to work at DooTV Media

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • System Engineer/DevOps qualifications (1 อัตรา)
 • PM(Project Manager) (1 อัตรา)
 • PA (Personal Assistant) (1 อัตรา)
 • IT Support (1 อัตรา)
 • ผู้ช่วยจัดการฝ่ายทรัพยากรและธุรการ (1 อัตรา) รับสมัครด่วน!!!
 • เจ้าหน้าที่ประสานงาน (3 อัตรา)
 • ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด (2 อัตรา)
 • เจ้าหน้าที่ออกแบบ (1 อัตรา)
 • นักพัฒนาเว็บไซด์ (2 อัตรา)
 • วิศวกรฝ่ายขาย (1 อัตรา)
 • วิศวกรระบบ (1 อัตรา)
 • ผู้จัดการฝ่ายขาย (2 อัตรา)
รายละเอียดงาน:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

- มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม และโครงสร้างข้อมูล เป็นอย่างดี
-มีความรู้ทางด้าน Server เช่น Linux, Ubuntu, CentOS, Debian, Alpine
-มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ออกแบบ และดูแล Large scale website ใช้ LEMP Stack, Nagios, reverse-proxy, Load Balance, Storage, Memcache อย่างน้อย 5 ปี
-มีความรู้ทางด้าน Networking, เข้าใจ Networking Protocol เช่น HTTP, STUN, TRUN, ICE เรื่องของ NAT, TCP, UDP, TLS/SSL, RTP รวมไปถึงการปรับแต่ง (Tuning) MySQL, Nginx, PHP และ Linux Networking Kernel เพื่อให้ server รองรับ Traffic ปริมาณมากได้
-มีประสบการณ์ในการออกแบบ ติดตั้ง และดูแบบ Database ของ MySQL, MariaDB แบบ scaleable ทั้ง Master-Slave replication, Clustering (หากใช้ Galera, Percona จะเป็นประโยชน์)
-มีความรู้ด้านการพัฒนาเวบเบื้องต้น ทั้ง frontend (html, css javascript) และ backend (php) ใช้ Source Code Control เช่น Git
-มีประสบการณ์การ Setup server ทั้งแบบ Physical และ Cloud Solution
-มีประสบการณ์การใช้ AWS เช่น service พื้นฐาน เช่น EC2, EBS, S3, RDS, Elastic Load Balance, AutoScaling, Route53
-มีประสบการณ์ AWS Elemental เช่น MediaConvert, MediaLive, MediaPackage, MediaStore, Elastic Transcode
-มีประสบการณ์ในการติดตั้ง และ ubuntu, alpine, docker, haproxy, nginx, varnish, memcache,  mysql, mariadb,  php, cdn, datacenter, nagios, vpn, git, ssl, let's encrypt, dns, ftp, email
-มีประสบการณ์ในการทำระบบ Video processing เช่น กระบวนการทำ Video Transcode, Video Encoding, มีความเข้าใจเรื่อง video codec, video bitrate, ประเมิน bandwidth thoughtput และ Traffic
-มีประสบการณ์ในการใช้ และมีความเชี่ยวชาญในการใช้ wowza สามารถพัฒนา wowza module ได้ (พัฒนาด้วยภาษา Java)
-มีประสบการณ์ ในการใช้ Docker และ Build container ด้วย DockerFile และ docker image แบบ Automation
-หากมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ video technology, video streaming, drm, rtmp, hls, dash ,hds, hevc, nodejs, WebSocket, WebRTC จะเป็นประโยชน์
-หากมีประสบการณ์ cloud platform อื่นๆ เช่น GCP, Azure, openstack, vmware, azure จะเป็นประโยชน์
หากมีความรู้ในการ CI/CD Integration, Automation scalability cloud platform, Provisioning tool เช่น Ansible, Jenkins หรือ kubernetes จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


คุณสมบัติ:

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สมัครงานนี้!
รายละเอียดงาน:

- Age 30-40 years old.
- Experienced 5-10 years plus.
-Manage the planning, budgeting and control of resources construction project.
-Manage project contract and be responsible for project’s profit and loss.
-Manage and assess quality of outsource and supplier to meet project demand (timeline and quality of work) together with controlling outsource and supplier to bring almost performance to their responsible job.
-Review and approve detailed timetable and budgets construction project.
-Ensure that all construction activities are carry out in accordance to the construction plan and compliance with law and regulation required by customer 
-Develop budget estimate collocate all expense within the proposed budget for the new construction opportunity.


หน้าที่ความรับผิดชอบ:

คุณสมบัติ:

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สมัครงานนี้!
รายละเอียดงาน:

- Age 25-35 years old.
- Experienced 3-5 years plus.
- Work closely with CEO and senior managerial to provide administrative support.
- They need to know and understand the organization’s aims and objectives.
- Devising and maintaining office systems, including data management and filling.
- Organizing and attending meetings both internal and external, ensuring the meeting is well prepare.
- Dealing with incoming emails, posts and corresponding on behalf of the manager.
- Responsibility for accounts and budgets.
- Being involved in design-making processes.
- Hands on energetic and well present with good communication skills.
- Be able to travel abroad if needed.


หน้าที่ความรับผิดชอบ:

คุณสมบัติ:

- Good personality and interpersonal skills.
- Ability to multitask in communication skills.
- Flexibility and adaptability.
- Self-motivated and proactive.
- An intermediate level knowledge of Microsoft office.
- Ability to work under pressure.


ข้อมูลเพิ่มเติม:

สมัครงานนี้!
รายละเอียดงาน:

ดูแลระบบเครือข่าย/ เครื่อง Server/ และการเชื่อมต่อต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ
ติดตั้ง Hardware/ Software สำหรับการใช้งานในระบบเครือข่าย และ บน PC
ติดตั้ง/ ตั้งค่า/ บำรุงรักษา บริการต่าง ๆ ภายในเครือข่ายภายในบริษัทฯ
จัดการ ระบบการสำรองข้อมูล และการกู้คืนข้อมูลของบริษัทฯ
วางแผนและสนับสนุนระบบเครือข่าย ที่ใช้งานปัจจุบันและในอนาคตของบริษัทฯ
วิเคราะห์/ แก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย/ เครื่อง server/ และระบบต่างๆ ที่เกี่ยวของ
Monitor การทำงานของระบบ/ ปรับปรุง,ตั้งค่าระบบ เพื่อให้ระบบเครือข่าย สามารถทำได้ได้อย่างสมบูรณ์
บริหารจัดการ ผู้ใช้งาน (User accounts)/ สิทธิการใช้งานในระบบต่าง ๆ (Permission)/ Anti-Virus/


หน้าที่ความรับผิดชอบ:

คุณสมบัติ:

เพศ:                 ชาย/หญิง
อายุ:                 25 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี
การศึกษา:          ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
ประสบการณ์      2-5 ปี


ข้อมูลเพิ่มเติม:

เพศ:                 ชาย/หญิง
อายุ:                 25 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี
การศึกษา:          ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
ประสบการณ์      2-5 ปี


สมัครงานนี้!
รายละเอียดงาน:
 • บริหารงานทรัพยากรบุคคล ตามนโยบายการสรรหาว่าจ้าง การฝึกอบรมการส่งเสริมขวัญและกำลังใจการบำรุงรักษาคนดีให้อยู่ในองค์กร การรักษาระเบียบวินัยในการทำงานสวัสดิการและผลตอบแทน 
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน, ประกันสังคม ,กฎหมายเงินกองทุนทดแทนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล 
 • ดำเนินงานด้านแรงงานสัมพันธ์, ทบทวนระเบียบข้อบังคับการทำงาน,ดูแลกฏระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ, การลงโทษทางวินัย, การตักเตือน และเลิกจ้าง และให้คำแนะนำปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ และกฏหมายแรงงาน
 • จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร (ภายใน-นอก) 
 • รายงานผลความคืบหน้าต่างๆ ของหน่วยงานให้ผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง 
 • ดูแลการต่ออายุ เอกสารสำคัญของบริษัทฯ 
 •  ติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆ 
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 • ควบคุม และดูแลงานด้านสวัสดิการพนักงาน, กิจกรรมประจำปี
 • จัดทำ CSR เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับหน่วยราชการ และชุมชน

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

คุณสมบัติ:
 • เพศชาย-หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารงานทรัพยากรบุคคล 10 ปี ขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำสูง ยุติธรรม และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการ ระบบงาน HRM และ HRD เป็นอย่างดีเช่น การวางแผนอัตรากำลัง 
 • มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรพร้อมทั้งทุ่มเทให้งานมีความรับผิดชอบในการทำงานเพื่อให้งานเสร็จทันกำหนด
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน, ประกันสังคม ,กฎหมายเงินกองทุนทดแทนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล 
 • มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (พูด/อ่าน/เขียน) ได้ดี
 • มีลักษณะการทำงานแบบยืดหยุ่น , ความคิดสร้างสรรค์ , การทำงานแบบเชิงรุก 
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Office (Word, Excel, Outlook, Power point) และ Internet ได้ดี ถ้ามีความรู้เกี่ยวกับระบบ Navision จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีบุคคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะที่ดีในการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สมัครงานนี้!
รายละเอียดงาน:
รับบรีฟงานจากลูกค้าหรือหัวหน้าทีม และควบคุมงานให้ได้ตามเป้าหมาย ประสานงานระหว่างลูกค้ากับทางทีมงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
 • รับบรีฟงานจากลูกค้าหรือหัวหน้าทีม และควบคุมงานให้ได้ตามเป้าหมาย
 • ประสานงานระหว่างลูกค้ากับทางทีมงาน
 • ตรวจสอบและทดสอบงานเพื่อให้ตรงตามความต้องการ ก่อนจัดส่งลูกค้า

คุณสมบัติ:
 • ชาย/หญิง อายุ 23 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความรู้ด้านการสื่อสาร
 • หากเคยทำงานในตำแหน่ง Project Coordinator มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการสื่อสารดี ประสานงานเก่ง
 • สามารถบริหาร จัดการ และควบคุมงานได้ดีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และวางแผนการทำงานได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

ข้อมูลเพิ่มเติม:
 • หากมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานนี้!
รายละเอียดงาน:
ทำการตลาดออนไลน์ Online Marketing,SEO & SEM , Email Marketing ,Web Analytics โดยใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง ผสมผสานกับวิธีการทางการตลาด ในการแจ้งข่าวสารและประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น สินค้าใหม่ โปรโมชั่นประจำเดือน ข่าวสารองค์กร โดยใช้ช่องทาง Facebook / Target website

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

-ทำการตลาดออนไลน์ Online Marketing,SEO & SEM , Email Marketing ,Web Analytics โดยใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง ผสมผสานกับวิธีการทางการตลาด ในการแจ้งข่าวสารและประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น สินค้าใหม่ โปรโมชั่นประจำเดือน ข่าวสารองค์กร โดยใช้ช่องทาง Facebook / Target website
-กำหนดทิศทาง วางแผนนำเสนอข้อมูลใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเว็บไซด์ และผลิตภัณฑ์ของบริษัท
-การวางแผนส่งเสริมการขาย เพื่อตอบสนองและดึงดูดลูกค้าผ่านทุกช่องทางสื่อ Social Media
-เพิ่มโอกาสและช่องทางในการสร้างยอดขายผ่าน Website และ Social network ต่างๆ
-วิเคราะห์ประสิทธิผลทางการตลาดออนไลน์ที่ได้จัดทำไป
-จัดทำและบริหารงบประมาณในส่วนงานออนไลน์ให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย


คุณสมบัติ:

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
อายุไม่เกิน 35 ปี
สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้เป็นอย่างดี
มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
ถ้ามีประสบการณ์ในการทำ FACEBOOK FANPAGE / GOOGLE ADWORDS / SEO จะพิจารณาเป็นพิเศษ


ข้อมูลเพิ่มเติม:

สมัครงานนี้!
รายละเอียดงาน:
ออกแบบงานกราฟฟิคต่าง ๆ ได้แก่ โปสเตอร์, โบชัวร์, แผ่นพับ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
 • ออกแบบงานกราฟฟิคต่าง ๆ ได้แก่ โปสเตอร์, โบชัวร์, แผ่นพับ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
 • ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบกราฟิก สามารถทำงานได้ตาม Deadline และจัดการงานเร่งด่วนได้ตามกำหนดเวลา
 • มีความรับผิดชอบงาน มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และมีความละเอียดรอบคอบ
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • ออกแบบสื่อเพื่อใช้ภายในองค์กร (Brand Corporate Design) ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ (Printed Materials) เช่น แคตาล๊อค นามบัตร กระดาษหัวจดหมาย ซอง  ป้ายประกาศต่าง ๆ สื่อดิจิตอลแบบภาพนิ่ง(Digital Images)
 • ออกแบบสื่อเพื่อการสื่อสารภายในองค์กร และประชาสัมพันธ์องค์กรสู่สาธารณะ ในรูปแบบของ สื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Materials) สื่อดิจิตอลแบบภาพนิ่ง (Digital Images)
 • ออกแบบและตกแต่งการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ สื่อดิจิตอลแบบภาพเคลื่อนไหว(Graphic Animations) (ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถสร้างผลงานด้าน Video ได้
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:
 • เพศชาย/หญิง  อายุ 22 – 28 ปี
 • ประสบการณ์ : 1 - 3 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขา Graphic Design หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมด้านกราฟฟิค Adobe Photoshop, Illustrator, Animate cc, After effect, Premiere pro, final cut pro, video editing program ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านการจัด,ตกแต่ง, ออกแบบและแก้ไขภาพมาก่อน มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม Photoshop - Illustrator 1 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านการออกแบบ Artwork / Banner / สื่อโฆษณา / Infographics / Handbill / Brochure / Poster / Social Media เช่น Facebook, Line, Website and IG
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นเลิศ มีทักษะการนำเสนอที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทำงานเป็นทีมได้ 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สมัครงานนี้!
รายละเอียดงาน:
มีใจรัก ชอบการเขียนโปรแกรม มีความรับผิดชอบ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
 • มีใจรัก ชอบการเขียนโปรแกรม มีความรับผิดชอบ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีประสบการณ์ทางด้านการเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม และโครงสร้างข้อมูล เป็นอย่างดี
 • สามารถออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา PHP + MySQL ได้ชำนาญ คล่องแคล่ว
 • เขียน PHP แบบ OOP, MVC มีพื้นฐานการใช้งาน PHP Framework เช่น Laravel, Yii หรือ อื่น ๆ
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนา Responsive Website เข้าใจ UX,UI
 • มีประสบกาณ์การพัฒนาระบบโดยใช้ PHP, MySQL, JavaScript, HTML5, CSS3, Laravel, jQuery, Ajax, Bootstrap, AngularJS, GIT, JSON, RESTful
 • มีความสามารถ และทักษะในการเขียนโปรแกรมเป็นอย่างดีทั้งระบบ Frontend และ Backend หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • พัฒนา Web Application ด้วยภาษา PHP CSS และ JavaScript
 • พัฒนา API ด้วยภาษา PHP สำหรับเชื่อมต่อกับ Mobile Application หรือ Web Application
 • ประเมินระยะเวลาในการจัดทำงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อแจ้งให้ทางทีมงานขาย และทีมการตลาดทราบ 
 • รับผิดชอบจัดทำงานให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด ร่วมกับทีมพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้อง
 • แก้ไข Bug ตามที่ได้รับแจ้งจากทีมทดสอบระบบ
 • ติดต่อ ผสานงานกับทีม IT ของลูกค้า สำหรับทำการเชื่อมต่อ API
 • ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้การทำงานให้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติ:
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมหรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • รู้และเข้าใจ Web Technology สามารถเขียน HTML, CSS และ Javascript ได้อย่างชำนาญ
 • เข้าใจโครงสร้างและสามารถออกแบบ Responsive Web Design ได้เป็นอย่างดี
 • ยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และสามารถถ่ายทอดให้กับคนอื่นได้ (Growth Mindset)
 • มีความรับผิดชอบต่องาน อดทน ตั้งใจ สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นๆ ได้ดี และมีทัศนคติที่ดีต่องานด้านการบริการลูกค้า
 • หากมีประสบการณ์การใช้ Vue.js, Webpack, SCSS, NPM/Yarn, ES6, PHP, MySQL, Golang จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สมัครงานนี้!
รายละเอียดงาน:
นำเสนอสินค้าและบริการของบริษัท พร้อมทั้งวิเคราะห์ระบบงานของลูกค้า เพื่อแนะนำสินค้าให้เหมาะสมกับงานของลูกค้า เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
 • นำเสนอสินค้าและบริการของบริษัท พร้อมทั้งวิเคราะห์ระบบงานของลูกค้า เพื่อแนะนำสินค้าให้เหมาะสมกับงานของลูกค้า เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ
 • ดูแลฐานลูกค้าเดิม พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ และขยายยอดขายกับกลุ่มลูกค้าเดิม
 • วางแผนและดำเนินการเพื่อเพิ่มยอดขายและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ๆ
 • ประสานงานกับทีมสนับสนุนงานขายเพื่อจัดทำเอกสาร เช่น ใบสั่งผลิต ใบเสนอราคา
 • ดูแลรับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท
 • ให้คำแนะนำกับลูกค้าเพื่อช่วยแก้ปัญหา และเสนอทางเลือกที่ดีกว่าให้ลูกค้า
 • ดูแล ประสานงานและติดตามความคืบหน้างานโครงการที่ได้รับผิดชอบ
 • รวบรวมข้อมูลความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง เช่น ราคา, คุณสมบัติสินค้า, รายการส่งเสริมการขาย, เพื่อปรับปรุง, พัฒนาผลิตภัณฑ์ และนโยบายการขาย/การตลาด
 • ร่วมวิเคราะห์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าประกอบการพิจารณาการให้เครดิต และติดตามลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระเกินกำหนด
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถยนต์ส่วนบุคคล

คุณสมบัติ:
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้งานโปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความขยัน อดทน,มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี , เรียนรู้เร็ว
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ด้าน Streaming จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สมัครงานนี้!
รายละเอียดงาน:
บำรุงรักษาซอฟต์แวร์,ฮาร์ดแวร์และเน็ตเวิร์คและอุปกรณ์ต่างๆภายในบริษัทฯ รวมทั้งสนับสนุนงานให้ทีมงานสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างต่อเนื่อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
 • บำรุงรักษาซอฟต์แวร์,ฮาร์ดแวร์และเน็ตเวิร์คและอุปกรณ์ต่างๆภายในบริษัทฯ รวมทั้งสนับสนุนงานให้ทีมงานสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างต่อเนื่อง
 • ดูแลเรื่องการ Backup, Recovery และทำ Disaster Recovery Site ตามแผนงานของบริษัทฯ
 • วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิค ทั้งทางด้านซอฟต์แวร์,ฮาร์ดแวร์และเน็ตเวิร์คให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี
 • สนับสนุนงานทางด้านเทคนิค ทั้งซอฟต์แวร์,ฮาร์ดแวร์และเน็ตเวิร์ค ให้ทีมงานสามารถดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • ให้บริการและความช่วยเหลือลูกค้า เกี่ยวกับระบบงานของบริษัทฯ และฐานข้อมูล Oracle หรือปัญหาทางด้านเทคนิคต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องที่บริษัทลูกค้า และบนระบบ Cloud
 • ติดตั้งโปรแกรม Oracle Product, PHP และระบบงานของบริษัทฯ ที่ทำการของลูกค้า หรือบนระบบ Cloud
 • ศึกษา ค้นคว้า และนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งทางด้านซอฟต์แวร์, ฮาร์ดแวร์, เน็ตเวิร์ค, Oracle Product มาปรับใช้งานในระบบงานของบริษัทฯ
 • มีประสบการณ์ในการติดตั้งและแก้ไขปัญหาทางด้าน CentOS, CoreOS, Redhat, Ubuntu, Microsoft Windows Server และ Microsoft Windows ทุกเวอร์ชัน ถ้ามีประสบการณ์การใช้งาน CoreOS และมีความรู้ด้าน Docker จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์และความรู้ทางด้าน Network, VMware, Active Directory, Web Server, DNS, DHCP, Anti-virus และโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ
 • มีความสามารถในการเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ

คุณสมบัติ:
 • จบการศึกษาปริญญาตรีทางด้าน IT สาขา Computer Science, Computer Engineer หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 2-5 ปี ทางด้าน System Engineer หรือ System Administrator
 • มีประสบการณ์และความรู้ในการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคต่าๆ ของซอฟต์แวร์,ฮาร์ดแวร์และเน็ตเวิร์คได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ในการติดตั้งและแก้ไขปัญหาและมีความรู้ทางด้านฐานข้อมูล Oracle Database, SQL Server และ MySQL ถ้ามีประสบการณ์ตรงในการใช้ Oracle Database และ ใช้ PL/SQL จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สมัครงานนี้!
รายละเอียดงาน:
บริหารเป้าหมายการขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
 • กำหนดแผนงานของฝ่ายขายให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานบริษัท
 • บริหารเป้าหมายการขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
 • กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่ายขาย
 • ให้คำปรึกษาแนะนำการขายให้สอดคล้องและเหมาะสมกับแผนงาน
 • วิเคราะห์สภาพการแข่งขันทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งวางแผนกลยุทธ์ และกำหนดทิศทางการขาย
 • พิจารณาอนุมัติเอกสารตามขั้นตอนฝ่ายขาย
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการทั่วไป 

คุณสมบัติ:
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 4 ปี ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานขายรถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ และมีใจรักงานขาย
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
 • มีความกระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันต่างๆได้
 • มีภาวะผู้นำ สามารถโน้มน้าวและชักจูงผู้อื่นได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการบริหาร การจัดระบบงาน การสื่อสาร และการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สมัครงานนี้!

ผู้ที่สนใจตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครและตำแหน่งงานอื่น ๆ สามารถส่ง Resume มาที่ [email protected] หรือโทร 087-514-8098, 02-412-8880 ต่อ 106 หรือกรอก แบบฟอร์ม ได้โดยตรง

ร่วมงานกับเรา